องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
กองช่าง

     
   ว่าง  
   ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
 
  นายสราวุฒิ  ธงชัย
 
 
นายช่างโยธา
 
     
ว่าง ว่าง
 ว่าง
 วิศวกรโยธา เจ้าพนักงานธุรการ
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา


 
นายฐากูร  พลเรือง
นางสาวเสาวลักษณ์ เทียมบุญ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ