องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
กองการศึกษา

     


  ว่าง
 
   ผอ.กองการศึกษา  
 
ว่าง
 ผอ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวลาย

     


  นายทรงพล  สิงห์หาญ  
   นักวิชาการศึกษา  
 
นางนัยนา  บุตรเรือง  ว่าง
ครู  ครูผู้ช่วย
นางสาวกาญจนา  พุกพิลา นางสาวสุภาวดี  ปะวะโข   นางสาวสุนันท์  ปะระมัสโส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
 
 
 
 นางสาวอรทัย  ศรีไสล
  คนงานทั่วไป
 
 
 นางสาวโสรยา  สมบัติไทย
  ผู้ดูแลเด็ก