องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
กองการศึกษา

     
  ว่าง
 
   ผอ.กองการศึกษา  
 
นายทรงพล  สิงห์หาญ
 นักวิชาการศึกษา
 
นางนัยนา  บุตรเรือง  ว่าง
ครู  ครู
นางสาวกาญจนา  พุกพิลา นางสาวสุภาวดี  ปะวะโข   นางสาวสุนันท์  ปะระมัสโส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
   
 
 นางสาวโสรยา  สมบัติไทย
  ผู้ดูแลเด็ก