องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

1   ประวัติความเป็นมา

            เนื่องจากพื้นที่ตำบลบัวลาย ในแต่ละหมู่บ้านจะมีสระน้ำประจำหมู่บ้านอยู่และมีพืชน้ำขึ้นจำนวนมาก พืชน้ำที่ขึ้นมาก คือ  บัว  ซึ่งเป็นพืชประดับและเป็นอาหาร ตำบลบัวลาย ได้แยกออกจากตำบลบัวใหญ่ เพื่อเป็นเกียรติ แก่ตำบลเดิม และยืนยันว่ามีพืชน้ำที่สำคัญ คือ บัว จึงตั้งชื่อตำบลว่า ตำบลบัวลาย

2   ที่ตั้ง

            องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ได้ยกฐานะจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย โดยการประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ซึ่งประกาศดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอน 9 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 30 มีนาคม 2539

            ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 5 บ้านหนองแสง  ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากอำเภอบัวลาย ทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร                 ถนนสายหนองแวง บัวใหญ่

3  พื้นที่

            องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย มีเนื้อที่ 48.0 ตารางกิโลเมตร หรือ 29,999.46 ไร่

4   อาณาเขต

            พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย มีเขตพื้นที่ติดต่อโดยสังเขป โดยตั้งอยู่ทางทิศเหนือจังหวัดนครราชสีมา

             ทิศเหนือ           ติดต่อกับ           เขตอำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

             ทิศใต้              ติดต่อกับ           เขต อบต.สามเมือง อำเภอสีดา

             ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ           เขต อบต.เมืองพะไล อำเภอบัวลาย

             ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ          เขต อบต.โนนจาน อบต.บัวใหญ่

5   สภาพภูมิประเทศ

            องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย มีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง โดยทั่วไปแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีป่าไม้เพญจพรรณบ้าง เล็กน้อยและโปร่งตามหัวไร่ ปลายนา เหมาะการทำไร่ ทำการเกษตรกรรม ควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์

             ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์  ถึงเดือน พฤษภาคมท้องฟ้าโปร่งใสอากาศร้อนหรือร้อนจัด

             ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม  ถึงเดือน ตุลาคม มีฝนตกน้อยและทิ้งช่วงคราวละนานๆ

             ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศหนาวและ แห้งมาก

6   จำนวนหมู่บ้าน 11  หมู่บ้าน  ดังนี้


จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.บัวลาย เต็มบางส่วน จำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 10 บ้านหนองห่าง

                        หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัวพัฒนา

7   ท้องถิ่นอื่นในเขตตำบลบัวลาย

 จำนวนเทศบาล  1  แห่ง คือเทศบาลตำบลหนองบัวลาย  

8 จำนวนประชากร