องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
  ว่าง
 
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
   

นายสำราญ  อาษาพันธ์
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

โทร.089-7414105

 นายกตัณณ์กิตติ์  บุญมา
นางพิิศมัย  การปลูก
 ว่าง
 หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง   ผู้อำนวยการกองช่าง
     
   ว่าง
 

  หัวหน้าส่วนการศึกษา