องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


ว่าง
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


   

นายสำราญ  อาษาพันธ์
 
 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

โทร.089-7414105

 ว่าง
นางพิศมัย  การปลูก
 ว่าง
 หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง   ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 

ว่าง


ผอ.กองการศึกษา