องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

  สภาพทางเศรษฐกิจ

1 อาชีพ

ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ทำไร่  ทำนา  เลี้ยงสัตว์  ควบคู่กันไป  แต่ปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล   จึงทำให้ประชากรส่วนหนึ่งยึดอาชีพรับจ้างทั่วไป

2   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

                        ธนาคาร                                     -     แห่ง   

                        โรงแรม                                      -     แห่ง  

                        ปั้มน้ำมัน                                   1     แห่ง

                        โรงงานอุตสาหกรรม                    -     แห่ง

                        โรงสีขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดขนาดใหญ่       33   แห่ง