องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

  สภาพทางสังคม

1 สภาพทางการศึกษา

            1.1  โรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขพพื้นที่การศึกษา   จำนวน  4  โรงเรียน  ดังนี้

                        -  โรงเรียนบ้านวังโพน

                        -  โรงเรียนบ้านขามป้อม

                        -  โรงเรียนบ้านป่าหวาย

                        -  โรงเรียนบ้านหนองแสง

            1.2  โรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   จำนวน  1  โรงเรียน

                        -  โรงเรียนบัวลาย    

      

2  สถาบันและองค์การทางศาสนา

2.1  วัดบ้านวังโพน

2.2  วัดบ้านขามป้อม

2.3  วัดบ้านป่าหวาย

2.4  วัดหนองแสง(บ้านหนองสว่าง หมู่ 7)

มีสำนักสงฆ์ 3 แห่ง  ที่บ้านหนองไฮ  บ้านโนนสว่าง  และบ้านหนองแสง

มีโบสถ์ 3 แห่ง หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5


3    การสาธารณสุข

มีสถานีอนามัยตำบลบัวลาย(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)       จำนวน   1    แห่ง