องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

การบริการพื้นฐาน

            การคมนาคม  การคมนาคมติดต่อภายในหมู่บ้าน ติดต่อกันระหว่างหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ถือว่าการสัญจรไปมาสะดวก  เพราะว่ามีถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน มีถนนหินคลุกเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ถือว่าสะดวกพอควร

            การคมนาคม การคมนาคมติดต่อกนระหว่างจังหวัดได้ 2 เส้นทาง คือ รถไฟ และรถยนต์ ถนนสายมิตรภาพ สายขอนแก่น นครราชสีมา สายนครราชสีมา อุดรธานี-หนองคาย เป็นต้น

 การไฟฟ้า

            หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน แต่มีบางจุดที่ยังขยายเขตไม่ถึง เนื่องจากอยู่ห่างจากคู่สายมากเกินไป

แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ

            แหล่งน้ำธรรมชาติในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ส่วนมากจะเป็นห้วย ลำห้วย หนอง คลอง บึง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ในการอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตรกรรม

ปัจจุบันการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก  

อบต.ได้จัดสรรงบประมาณในการดำเนินการขุด ลอกห้วยหนอง คลอง บึง ที่ตื้นเขินให้กลับมาสู่สภาพเดิมเป็นบางส่วน

อบต. ได้เสนอของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เช่น กรมทรัพยากรน้ำ อบจ. ส.ส. เป็นต้น

แหล่งน้ำสาธารณะ ลำน้ำ  ลำห้วย

            1          ลำห้วยขี้หนู        หมู่ที่ 2

            2          ลำห้วยยาง         หมู่ที่ 3

            3          ลำห้วยคอม        หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6

            4          ลำห้วยล้อม        หมู่ที่ 4

            5          ลำห้วยทราย       หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7

            6          ลำห้วยนาเจริญ  หมู่ที่ 10

บึง หนองน้ำสาธารณะประโยชน์

            1          หนองฝายใหม่สาธารณะฯ           หมู่ที่ 2  พื้นที่ 10 ไร่ 3 งาน 1.9 ตารางวา

            2          หนองวังโพนสาธารณะฯ              หมู่ที่ 2  พื้นที่ 15 ไร่ 3 งาน 57.8 ตารางวา

            3          หนองน้ำสาธารณะ(สระน้ำหนองสรวง)      หมู่ที่ 3   พื้นที่ 24 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา

            4          หนองตะมาสาธารณะฯ               หมู่ที่ 3   พื้นที่ 21 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา

            5          หนองโสนสาธารณะฯ                  หมู่ที่ 3   พื้นที่ 7 ไร่ 2 งาน 30.8 ตารางวา

            6          หนองสระสาธารณะฯ                  หมู่ที่ 3   พื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน 46.7 ตารางวา

            7          หนองแสงสาธารณะฯ(สระน้ำกุดเมื่อย)      หมู่ที่ 7พื้นที่ 14 ไร่ 0 งาน 19 ตารางวา

            8          สระน้ำหนองแสง            หมู่ที่ 5

            9          สระน้ำหนองสีดา            หมู่ที่ 6

            10        สระน้ำพ่อบุญมี  หมู่ที่ 6

            11        สระน้ำโนนสว่าง หมู่ที่ 6

            12        หนองน้ำสาธารณะฯ(สระน้ำคริสต์ประชาสรรค์)     หมู่ที่10 พื้นที่ 2 ไร่ 16 ตารางวา

            13        หนองน้ำสาธารณะฯ(สระน้ำประชาสามัคคี)           หมู่ที่10 พื้นที่ 1 ไร่30ตารางวา

            14        สระน้ำหนองไฮ               หมู่ที่ 12

            15        สระน้ำหนองไผ่               หมู่ที่ 12

อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

            1          อ่างเก็บน้ำวังโพน            หมู่ที่ 2

            2          อ่างเก็บน้ำป่าหวาย          หมู่ที่ 4

            3          อ่างเก็บน้ำฝายหลวง       หมู่ที่ 11

อ่างเก็บน้ำ กักน้ำ                 

            1          ห้วยล้อมสาธารณะฯ       หมู่ที่ 4 พื้นที่ 10 ไร่ 0 งาน 46.5 ตารางวา

            2          หนองนาเฮี่ย                   หมู่ที่ 8 พื้นที่ 31 ไร่ 2 งาน 00  ตารางวา   

 

             1         หนองฝายใหม่                หมู่ที่ 2

            2          ฝายประชาอาสา             หมู่ที่ 3

            4          ฝายน้ำล้น                      หมู่ที่ 4

ระบบประปาหมู่บ้าน

            1          บ้านวังโพน                    กรมอนามัยและกรมทรัพยากรน้ำ

            2          บ้านขามป้อม                 อบต.,กรมโยธาธิการ

            3          บ้านป่าหวาย                  กรมโยธาธิการ และ อบต.

            4          บ้านหนองแสง                กรมอนามัย

            5          บ้านโนนสว่าง                 กรมทรัพยากรธรณีและกรมทรัพยากรน้ำ

            6          บ้านแสงสว่าง                กรมอนามัย

            7          บ้านดอนหัน                   กรมอนามัย

            8          บ้านหนองบัวพัฒนา        อบต.

            9          บ้านหนองไฮ                  กรมโยธาธิการ

            10        บ้านโนนสวรรค์               กรมทรัพยากรธรณี

ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตพื้นที่ อบต. มีที่สาธารณะประโยชน์ จำนวน 11