องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision)


            พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   เศรษฐกิจดีทั่วหน้า  ประชาชนอยู่สุขใจ

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น (Mission)

1. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำและชุมชนและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

2. ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพประชาชน  มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง  ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สะอาดบ้านเรือนน่าอยู่อาศัย

3. สนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษา  กีฬา  และ นันทนาการ

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ส่งเสริมอาชีพ  เพื่อให้ประชาชนพออยู่พอกิน  สร้างขบวนการเรียนรู้  ร่วมกัน  ร่วมคิด  ร่วมทำ  เพื่อพัฒนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชดำรัส