องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก อบต การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย [ 2 มิ.ย. 2566 ]24
2 ประกาศ ก.กลาง วินัย2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]23
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 [ 4 เม.ย. 2566 ]26
4 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 4 เม.ย. 2566 ]26
5 1. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 [ 4 เม.ย. 2566 ]27
6 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 11 ม.ค. 2566 ]26
7 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 11 ม.ค. 2566 ]29
8 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 [ 11 ม.ค. 2566 ]25
9 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 16 ต.ค. 61 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ม.ค. 2566 ]29
10 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด 23 ก.ค. 61 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี [ 11 ม.ค. 2566 ]25
11 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 9 ธ.ค. 63 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ม.ค. 2566 ]28
12 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 9 ธ.ค. 63 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ม.ค. 2566 ]28
13 ประกาศระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย [ 11 ส.ค. 2565 ]25
14 การลงโทษทางวินัย กรณี ปปช ชี้มูลความผิด [ 7 มิ.ย. 2565 ]24
15 การลงโทษทางวินัย ปปช ชี้มูลความผิด 2565 [ 7 มิ.ย. 2565 ]29
16 การ้องทุกข์ ฉบับที่ 2 2565 [ 16 พ.ค. 2565 ]24
17 แนวทางการดำเนินการวินัยกรณี ปปช ชี้มูลความผิด [ 25 ก.พ. 2564 ]22
18 ประกาศ ก อบต การให้ออกจากราชการ ฉบับที่ 2 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]23
19 ประกาศ ก อบต การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย [ 31 ม.ค. 2563 ]24
20 ประกาศ ก อบต การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย [ 31 ก.ค. 2562 ]25
 
หน้า 1|2