องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา: www.bualai.go.th

 
 
o11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 22 เม.ย. 2567 ]8
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 22 เม.ย. 2567 ]5
3 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 22 เม.ย. 2567 ]5
4 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 22 เม.ย. 2567 ]4
5 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 22 เม.ย. 2567 ]5
6 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 22 เม.ย. 2567 ]6
7 การรับชำระภาษีป้าย [ 22 เม.ย. 2567 ]5
8 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 22 เม.ย. 2567 ]5
9 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด [ 22 เม.ย. 2567 ]5
10 ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 22 เม.ย. 2567 ]5
11 คู่มือการให้บริการประชาชน [ 12 ธ.ค. 2565 ]46
12 มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน [ 12 ธ.ค. 2565 ]35